CONTOH SURAT LAMARAN KERJA CPNS TERBARU

CONTOH SURAT LAMARAN KERJA CPNS UANG BAIK DAN BENAR TAHUN 214/2015 – itulah sebuah judul artikel paling baru yang akan di share, oke langsung saja berikut adalah Contoh Cara Membuat Surat Lamaran Kerja CPNS 2014/2015

Kepada yth :
Bapak/Ibu Menteri Keuangan
Up. Kepala Badan Kepegawaian
Departemen Keuangan
di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ……..
Tempat, tanggal lahir : ………………
Usia pada tanggal 01/01/2008 : XX Tahun, XX bulan
Jenis kelamin : XX
Agama : XX
Pendidikan/Jurusan : S-1 XXXXX
Alamat : XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Nomor telepon/HP : 08123456789

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu, agar kiranya dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, dengan jabatan ……………………(kode jabatan : ……….).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini Saya lampirkan :
1. Foto copy Ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisir masing-masing 1 (satu) lembar,
2. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 4 (empat) lembar,
3. Foto copy Kartu Pencari Kerja (AK. I) yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan Saya kiranya Bapak/Ibu dapat mempertimbangkannya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Contoh Lainnya

 

Kuningan, September 2009
K e p a d a
Yth. Bapak BUPATI KUNINGAN di KUNINGAN

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : XXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : XXXX/XXXX

Jenis Kelamin : XXXX

A g a m a : XXXX

Pendidikan : XXXX

Alamat : XXXXXX

Pekerjaan yang dilamar : XXXXX

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kuningan. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sertakan kelengkapan berkas sebagai berikut :

Foto copy sah Ijazah terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (dilegalisir pejabat yang berwenang) ;
Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar ;
Foto copy Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dilegalisir pejabat yang berwenang;
Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2009.

Hormat Kami,

Materai 6000

……………………………

Contoh Surat Lamaran Lainnya

Sumbawa Besar,       Oktober 2009
K e p a d a
Yth. Bupati Sumbawa
u.p. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
di –
Sumbawa Besar

1. Yang bertanda tangan di bawah ini       :

a. N a m a                               :
b. Tempat, tanggal lahir  :
c. Jenis Kelamin                 :
d. Agama                               :
e. Pendidikan terakhir     :
f. Pekerjaan                          :
g. Alamat                               :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam jabatan ………………………………..

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

a. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 lembar ;
b. Transkrip nilai yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar ;
c. Foto copy Akta mengajar/Sertifikat profesi yang disahkan oleh Pejabat yang
berwenang sebanyak 1 lembar (khusus bagi guru) ;
d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar, dibaliknya ditulis nama dan tanggal lahir.

3. Demikian lamaran ini saya buat untuk menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

___________________

Catatan: jabatan yang dilamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Contoh Format Surat Lamaran

Kepada Yth.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Jln. Medan Merdeka Barat No. 15

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/ Tanggal lahir :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Sehubungan dengan pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2009, bersama ini menyampaikan permohonan untuk bekerja di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan menyatakan sesungguhnya bahwa saya:

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindakan kejahatan.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak atau sedang berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri dan tidak pernah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri.
Tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan bersedia mengganti kerugian Negara jika saya mengundurkan diri.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan surat keterangan meliputi :

Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
Fotocopu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
Fotocopy surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Puskesmas/RS Pemerintah;
Fotocopy KTP yang masih berlaku;
Pas Foto Ukuran 3 x4 cm sebanyak 2 lembar.

Demikian lamaran dan pernyataan yang saya buat di atas adalah benar dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku, jika dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

Tempat :

Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

(meterai Rp. 6000)

(nama lengkap)

 

Bagikan Info Penting Ini ::